Pedagog

Pedagog szkolny mgr Anna Świątek             e-mail: pedagog.as@onet.pl

Motto pedagoga:
„Szkoła, do której uczęszczają nasi uczniowie powinna być otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Każdy powinien czuć się w niej bezpiecznie, odnajdywać tu swoje miejsce i warunki do realizacji, by każdy mógł do niej wracać pamięcią wyłącznie z dobrymi wspomnieniami ”.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodniaGodziny pracy
poniedziałek7:45-11:45
środa7:45-11:45
czwartek7:45-13:30
piątek7:45-14:00
KN 14:00-15:00

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne
 • nauczy myśleć twórczo
 • odpowie na pytania „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy rodzinne
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • jesteś dyslektykiem
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami lub kolegami
 • chciałbyś pomóc innym a nie wiesz, w jaki sposób to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

                     Ważne!

Jeśli obok Ciebie ktoś potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz jak pomóc – zwróć się do pedagoga szkolnego lub innej osoby, do której masz zaufanie! 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Możesz także do mnie napisać na 
e-mail: pedagog.as@onet.pl
Jeżeli podasz swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań.

         Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

Zadania pedagoga

Pedagog szkolny to (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) osoba zatrudniona  w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega praca pedagoga, należy skupić się na oczekiwaniach, jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ!

 

Do zadań pedagoga należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych,
 3. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 4. Koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,
 5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 6. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 2. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
 4. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 5. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

 1. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i minimalizowanie  zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
 3. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej

 1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

V. W zakresie pomocy materialnej

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym  i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
 2. Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,
 3. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
 4. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 5. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi
 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Latowiczu
 • Komendą Policji w Mrozach i Mińsku Mazowieckim
 • Sądem Rejonowym – Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 • Ochotniczym Hufcem Pracy w Mińsku Mazowieckim

Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.