RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Latowiczu jest pani Małgorzata Potręć,
kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Zespół Szkół w Latowiczu – Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Latowiczu (ul. Rynek 24, 05-334 Latowicz, telefon kontaktowy: 25 752-10-84).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach, i w takim zakresie:

1) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia),

2) w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.. 1 lit. b) ww. rozporządzenia),

3) zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 
Zespół Szkół w Latowiczu – Przetwarzanie danych osobowych rodziców
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Latowiczu,  ul. Rynek 24, 05-334 Latowicz; Telefon: 25 752-10-84.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

10.Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy  wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Latowiczu, Rynek 24, 05-334 Latowicz; Telefon: 25 752 10 84.
 2. W Zespole Szkół w Latowiczu, Rynek 24, 05-334 Latowicz; Telefon: 25 752 10 84 powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Nauka zdalna
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – „dalej jako RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Zespól Szkół w Latowiczu (adres: ul. Rynek 24, 05 – 334 Latowicz; telefon: 25 752-10-84; e-mail: zs_latowicz@poczta.onet.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem przez Administratora z pakietu narzędzi i usług Microsoft TEAMS w celu komunikowania i prowadzenia zdalnego procesu nauczania z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych, metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania Państwa danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z  art. 35 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej.
 6. Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie przesłanki szczególnej określonej w art. 49 ust. 1 lit. d RODO (przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego).  Podstawą przekazania danych osobowych do państwa trzeciego nie jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO (brak stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. 

  Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych  Microsoft.