RODO

Zespół Szkół w Latowiczu – Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Latowiczu (ul. Rynek 24, 05-334
Latowicz, telefon kontaktowy: 25 752-10-84).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach, i w takim zakresie:

1) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ww.

rozporządzenia),

2) w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.. 1 lit. b)

ww. rozporządzenia),

3) zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej

liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na
danych osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmiot, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany
i nie są poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Latowiczu, Rynek 24, 05-334 Latowicz; Telefon: 25 752 10 84.
  2. W Zespole Szkół w Latowiczu, Rynek 24, 05-334 Latowicz; Telefon: 25 752 10 84 powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postę Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto
w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).