wolontariat

Wolontariat „Starszy Brat – Starsza Siostra”

Opiekun Wolontariatu: mgr Anna Świątek

kontakt email: wolontariat@onet.pl

Członkami Zarządu Wolontariatu są uczniowie: kl.VIII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ i III
Gimnazjum

PRZEWODNICZĄCA: Przemysław Świątek kl. III gimn
ZASTĘPCA: Weronika Świątek  kl. VIII

SKARBNIK: Pielasa Bartłomiej kl. VIII

SEKRETARZ: Aleksandra Reda  kl. III gimn

GAZETKI: Angelika Chrzyptowicz  kl. III gimn

AKCJE EKOLOGICZNE:

Rafał Niedek  kl. VIII

Dominik Kaczorek kl. IIIgimn

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                                                       Jan Paweł II

niech to motto towarzyszy nam przez cały czas  w naszej pracy wolontarystycznej

Lubisz i chcesz pomagać innym?
Chcesz nadać sens swojej codzienności?
Masz dobre pomysły aby pomagać  potrzebującym?

Zostań wolontariuszem

w naszej szkole!

Spotkania wolontariatu:

,,Starszy Brat – Starsza Siostra”

odbywają się w każdy piątek

od 13.30 do 14.30

HISTORIA WOLONTARIATU

        Szkolny wolontariat „STARSZY BRAT – STARSZA SIOSTRA” rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. Inicjatorką tego pomysłu była pani Anna Świątek-pedagog szkolny, która do dnia dzisiejszego jest opiekunem tegoż wolontariatu. Wolontariat powołany został w odpowiedzi na potrzeby uczniów Zespołu Szkół  w Latowiczu, którzy wymagali oprócz pomocy pedagogicznej, również innego typu wsparcia – rozmowy, zainteresowania się ich problemami, wysłuchania, pocieszenia w trudnej sytuacji,  udzielenia porady w sprawach szkolnych, rodzinnych. Bodźcem do działania była też potrzeba naszych wychowanków  do niesienia bezinteresownej pomocy osobom  potrzebującym, zaangażowanie, chęć sprawienia radości drugiemu człowiekowi – to właśnie cechuje kilkudziesięciu  uczniów  naszej  szkoły , którzy chętnie poświęcają swój wolny czas pomagając innym, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji. Od roku szkolnego 2008/2009 jako opiekun dołączyła  pani Monika Tymińska – nauczyciel języka angielskiego.
Powołując do życia Wolontariat najważniejszym naszym założeniem było aktywizowanie uczniów  w celu podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego. Chciałyśmy, aby proponowane przez nas działania stanowiły element edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem lokalnym oraz były przygotowaniem  uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i patriotycznym , do rozwijania  zainteresowań, umiejętności społecznych, a przede wszystkim by niosły ze sobą wiele wartości wychowawczych poprzez kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego potrzebującego człowieka znajdującego się obok nas.

Obecnie należą do niego uczniowie z klasy V –VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie aktywiści z klasy III Gimnazjum.

Liczba wolontariuszy z każdym rokiem zmienia się, ale zawsze są osoby, które chcą pomagać innym. Z biegiem lat zadania wolontariatu zmieniały się, ale cel zawsze był jeden:

       POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI W POTRZEBIE.

Wolontariat „Starszy Brat-Starsza Siostra”

 

Wolontariat ma na celu zaangażowanie i włączenie uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum do działań mających charakter wolontarystyczny i wykorzystywania ich umiejętności i aktywności w pracach na rzecz innych  osób  oraz środowiska lokalnego. Program ten polega na łączeniu na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi. Aktywność uczniów  działających w wolontariacie ukierunkowana jest na trzy zasadnicze obszary:

1.Wewnątrzszkolny – to działania skierowane na rzecz zorganizowania opieki, wsparcia oraz udzielenia pomocy jako odpowiedź na aktualne potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Latowiczu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.  Pomocą objęci są uczniowie osieroceni, z rodzin wielodzietnych, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. Wsparcie otrzymują również uczniowie słabi w nauce. Podejmowana jest działalność charytatywna na rzecz uczniów.

2. Środowisko lokalne – to działania skierowane na współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, Domem Dziecka Siennicy, Domem Pomocy Społecznej w Mieni.

3. Środowisko Powiatu Mińskiego – to działania skierowane na  współpracę z osobami potrzebującymi z terenu Powiatu Mińskiego.

Obecnie zadania realizowane przez wolontariuszy to:

 1. Opieka nad młodszymi uczniami Zespołu Szkół w Latowiczu. Wspólne gry i zabawy.
 2. Otoczenie uczniów osieroconych opieką i wsparciem wolontariuszy.
 3. Działalność charytatywna na rzecz uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Organizowanie czasu wolnego.
 5. Porady specjalistyczne pedagoga szkolnego, rodzinnego.
 6. Pozyskiwanie funduszy (organizowanie kiermaszów, zbieranie makulatury) itp.
 7. Pomoc koleżeńska w nauce w wyrównywaniu zaległości programowych.
 8. Zamieszczanie artykułów w gazetkach szkolnych: „Rozumek”.
 9. Udział w akcjach profilaktycznych tj. zorganizowanie konkursów plastycznych itp.
 10. Pomoc osobom starszym, samotnym, schorowanym w drobnych pracach domowych.
 11. Promocja działalności wolontariatu – spotkania, wystawy, gazetki.

Akcje Wolontariatu:           

pomoc w nauce uczniom mającym problemy

opieka nad  uczniami w świetlicy szkolnej czy wychowankami w przedszkolu tj. wspólne zabawy, odrabianie prac domowych

akcja charytatywno-ekologiczna „nakrętki.info polegająca na całorocznym zbieraniu nakrętek typu PET z plastikowych butelek, za które firma recyklingowa przekazuje pieniądze na konto fundacji, a ta zakupuje wózek inwalidzki dla chorego dziecka;

zbiórka  baterii – współpraca z Firmą recyklingową REBA
akcja charytatywna zbiórka odzieży używanej koniecznie muszą  być  w dobrym  stanie !

akcja charytatywna  na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Siennicy  zbiórka przyborów szkolnych i piśmienniczych

prace w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych tj. robienie zakupów, sprzątanie itp.

opieka nad Galerią  Witolda Lorentowicza

opieka nad miejscami Pamięci Narodowej

 

Wolontariat

jest szansą dla każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń do rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na społeczne i możliwości zaangażowania się.

 

WOLONTARIUSZ

Osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

CECHY  CZŁONKÓW  WOLONTARIATU

1. Chęć do działania
2. Optymizm
3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem
4. Chęć pomocy innym
5. Odpowiedzialność, wrażliwość
6. Odwaga, otwartość, kultura osobista
7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy
8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
9. Lojalność
10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
11. Umiejętność pracy zespołowej

DZIAŁANIA   WYCHOWAWCZE

1. Propagowanie aktywnego trybu życia
2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym
3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu
4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, bezinteresowność
5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej
6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery
7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach
8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego
9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości

Działalność w Wolontariacie  uwrażliwia młodzież na potrzeby innych ludzi, uczy ich bezinteresowności, cierpliwości i sumienności.Jest także okazją do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań i kształtowaniem osobowości, a spotkanie z potrzebującymi osobami jest dla nas – wolontariuszy źródłem osobistej satysfakcji.

Udział w wolontariacie daje  uczniom możliwość:

 •  Nabierania doświadczenia życiowego
 •  Odkrywania i wzmacniania wrażliwości na sprawy społeczne
 •  Samorealizacji i samodoskonalenia
 • Zaspokajania własnych potrzeb społecznych, samoakceptacji, poczucia przynależności do grupy
 •  Nabywania nowych umiejętności
 •  Nawiązywania nowych kontaktów

Wolontariusze pracują społecznie z różnych powodów, najczęściej mówią, że jest to:

 • Chęć pomagania ludziom potrzebującym.
 • Nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń.
 • Możliwość zdobycia zajęcia.
 • Działanie dla własnej satysfakcji.
 • Chęć poznania nowych ludzi.
 • Możliwość znalezienia sensu życia.