Konkurs multimedialny „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”

REGULAMIN III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
„REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
pod patronatem
– Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
– Starosty Mińskiego;
– Burmistrza Kałuszyna.

Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego

Cele konkursu:

 • promowanie talentów młodzieży;
 • aktywizacja twórcza uczniów;
 • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
 • rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
 • promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły oraz przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)
 2. Każda szkoła podstawowa przesyła prace zweryfikowane przez szkolnych opiekunów.
 3. Jest jedna wspólna kategoria wiekowa – kl. 4 – 8.
 4. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 2-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. dwóch.
 5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 6. Plik video można zapisać  w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
 7. Nazwa pliku to „Nazwaszkoły_numerszkoły_Imięinazwiskoucznia”.
 8. Filmy nie będą weryfikowane pod kątem niesamodzielności.
 9. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 10. Pracę konkursową należy dostarczyć  do 18 III 2020r. na płycie CD/pendrivie  lub za pomocą strony: wetransfer.com na adres mailowy: izabor@gazeta.pl
  Nośnik z filmem można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn
  z dopiskiem: Konkurs na reklamę. Do filmu należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), oświadczenie nauczyciela (załącznik nr 2) i oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich (załącznik nr 3).
 11. Film nadesłany na konkurs musi być pracą przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań  sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
 12. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły i na publikację nagrodzonych prac w serwisie YouTube.
 13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich.
 14. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane  w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki.
 15. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Szkoły i opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie mailem do 25 III 2020

Kryteria oceny:

 • wrażenia artystyczne.
 • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 
 • kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;
 • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

Nagrody:

 1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce.
 2. Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.
 3. Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.
 4. Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymują podziękowania.

Terminy:

1. Termin nadsyłania prac do 18 III 2020r. (dostarczenie do organizatora).

2. Ogłoszenie wyników konkursu,  prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się 1 IV 2020r. w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie.

3. Na stronie internetowej organizatora informacja o wynikach konkursu pojawi się 2 IV 2020r.

Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

P.P