Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Bóg, Honor, Ojczyzna – wartości ciągle ważne”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim i Szkołę Podstawową  im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce. Fundatorem nagród jest Urząd Gminy w Mińsku Mazowiecki oraz sponsorzy.

§ 2

Cel konkursu

1. Propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej.

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości.

3. Popularyzacja sztuki fotograficznej oraz idei patriotyzmu w nawiązaniu do patronów Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce.

4.  Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5. Realizacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020-  wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

§ 3

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych z powiatu mińskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

2. Szkoła Podstawowa kl. VII- VIII

Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda rodziców albo prawnych opiekunów, którą należy złożyć wraz z pracami konkursowymi.

§ 4

Prace konkursowe

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3.  Nadesłane lub dostarczone osobiście do placówki prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna, który sprawuje pieczę nad przeprowadzeniem konkursu w danej szkole). Autorzy prac dostarczają wraz z pracami wypełnione oświadczenie
  o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 7. Format wywołanej fotografii  210 X 297 MM ( standardowy format A4).
 8. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 9. Jedna osoba może zgłosić na konkurs  maksymalnie 2 fotografie.
 10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 31.01.2020 r. do godziny 16.00                    do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce ul. Mazowiecka 154, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 7.02.2020 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.
 4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
 5. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa.
 6.  Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca. Przewidujemy możliwość wytypowania prac do wyróżnienia.
 7. Lista nagrodzonych uczniów będzie zaprezentowana na stronie internetowej szkoły.

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
 3. Koordynatorem konkursu jest p. Urszula Mastalerz. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora. 
 4. Wszelkie sytuacje nie ujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.

§ 7

Koordynator konkursu

 1. Konkurs fotograficzny Urszula Mastalerz (urszula.mastalerz@spniedzialka.pl ) lub pod numerem telefonu telefon do szkoły 25 7484019, telefon do koordynatora 880235945
 2. Regulamin dostępny na stronie http://spniedzialka.manifo.com w zakładce aktualności.

P.P