PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM COVID-19

Latowicz dn. 01.09.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM

COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W LATOWICZU

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                       i placówek od 1 września 2020 zasady funkcjonowania szkoły ulegają zmianie.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy chorobowe (katar, kaszel, temperatura 38°C i powyżej, wysypka, biegunka itp.). W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które  w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie oraz uczniowie których domownicy przebywają
  na kwarantannie lub izolacji domowej.
 3. Pracę w placówkach wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Rodzice uczniów cierpiących na astmę i alergię zobowiązani są do złożenia w sekretariacie stosownego zaświadczenia lekarskiego.
 5. Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej.
 6. Wejścia do budynku szkoły przydzielone są odpowiednio:
 7. klasy I-II- wejście nr 1- od placu zabaw;
 8. klasy III-IV- wejście nr 2 – od dziedzińca przy sali gimnastycznej
 9. klasy V-VIII- wejście nr 3- od dziedzińca przy sekretariacie
 10. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych
  nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela  w czasie prowadzenia zajęć  wynosi co najmniej 1,5 m.
 11. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przy wejściu. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć
  na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej. 
 12. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą powinien jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma.
 13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 14. Rodzice maja obowiązek zapewnić nauczycielowi szybki kontakt poprzez udostepnienie aktualnego numeru telefonu obojga rodziców i odbieranie każdego połączenia ze szkoły. 
 15. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i osób postronnych.
 16.  Osoby zainteresowane kontaktem z sekretariatem lub nauczycielem mogą wejść
  do budynku szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym i przebywać
  w wyznaczonej strefie.
 17. Każda klasa ma wyznaczoną salę do nauki i w niej przebywa.
 18. Uczniowie mogą poruszać się tylko po korytarzu, na którym znajduje się przypisana do klasy sala.
 19. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 20. Urządzenia i przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.) wykorzystywane w czasie zajęć należy zdezynfekować.
 21. Należy w miarę możliwości przestrzegać 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
 22. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczników. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów (uczniowie siedzący w jednej ławce nie mogą korzystać z jednego podręcznika).
 23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami).
 24. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych kolegach.
 25. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 26. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 27. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 28. Uczniowie klas I-VIII spędzają przerwy w swoich grupach klasowych na korytarzu przy sali z bezwzględnym nakazem noszenia maseczek z zachowaniem dystansu społecznego  lub na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.
 29. Uczniowie korzystając z szatni przestrzegają zasad obowiązujących w przestrzeni wspólnej (zakrycie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego). Uczniowie korzystają z  wieszaków, szafek i boksów przyporządkowanych odpowiednią numeracją przypisaną przez wychowawcę.
 30. W szkole są prowadzone zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia te organizowane są na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 1)
 31. W szkole są prowadzone zajęcia z informatyki. Zajęcia te organizowane
  są na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 2)
 32. W szkole są prowadzone zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia te organizowane
  są na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 3)
 33. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie oczekują w swojej klasie.
 34. Szkoła umożliwia korzystanie z biblioteki szkolnej. Biblioteka funkcjonuje                            na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 4)
 35. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów. Świetlica funkcjonuje                             na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 5)
 36. Szkoła umożliwia korzystanie ze stołówki szkolnej. Stołówka funkcjonuje                    na podstawie przygotowanych procedur. ( załącznik nr 6)
 37. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 38. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.
 39. Przy wejściu głównym i w miejscach ogólnodostępnych należy zamieścić numery telefonu: stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

PROCEDURY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U UCZNIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH, KTÓRE MOGĄ SUGEROWAĆ COVID-19

 1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki-                        „ Galeria Lorentowicza” ( poddasze szkoła podstawowa)
 2. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  COVID 19 (np. kaszel katar, podwyższona temp, duszność, biegunka, wysypka) izoluje go w odrębnym pomieszczeniu. 
 3. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 4. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub
  na zewnątrz na szkolne boisko. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana. 
 5. Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
 6. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, telefonicznie informuje o swojej obecności i gotowości odebrania dziecka i czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły.
 7. Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do rodzica, z odległości
  2m identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości).
 8. Rodzic może podejść tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.
 9. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 
 10.  Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.
 11. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły informuje najbliższą powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.
 12. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje
  ją w dokumentacji szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
U PRACOWNIKA SZKOŁY ZAKAŻENA KORONAWIRUSEM

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden
  z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
 2. osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną
  dla otoczenia,
 3. jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z dyrektorem placówki.
 4. do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących
  w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu.
 5. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.
 6. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
 7. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie
  w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 8. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog , psycholog lub inny wyznaczony nauczyciel.
 9. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.
 10. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.
 11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
 12. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowania tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
 13. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
 14. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
 15. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 16. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt
  z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.
 17. Telefony kontaktowe:

– Dyrektor – 25 752 10 84

– Sanepid – 25 758 22 32 lub 25 758 63 78

POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Procedura   wchodzi w życie z  dniem 01.09.2020 i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. Uczniowie 01.09.2020r. zostaną zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami
  i regulaminami.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W LATOWICZU

W ZWIĄZKU ZE STANEM PEIDEMICZNYM COVID-19

I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1. W związku  z koniecznością realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ulegają zmianie zasady funkcjonowania Przedszkola.

2. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe w przypadku niepokojących objawów, pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązani są do zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszych procedur oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie ustalonych zasad funkcjonowania przedszkola (Oświadczenie-Załącznik nr 1).

4. Od dnia 1 września 2020 Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-15:30. Z pobytu
w grupie popołudniowej mogą korzystać tylko i wyłącznie dzieci, których dwoje rodziców pracuje zawodowo. Rodzice dzieci zapisanych do grupy popołudniowej wypełniają stosowe oświadczenie otrzymane od wychowawcy (Załącznik nr 2).

5. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, zatem obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę
 • mają wysypkę lub inne zmiany skórne
 • wymiotowały lub mają problemy żołądkowe, bóle brzucha
 • mają zapalenie spojówek itp.
 • są przeziębione
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego
 • mają inne objawy, które mogą świadczyć o jakiejkolwiek chorobie

 Nie dotyczy alergii, pisemnie potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem wydanym przez alergologa i dostarczonym niezwłocznie do wychowawcy.

6.  Dzieci są przyprowadzone/odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe. Jeżeli                       w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola. Należy o tym fakcie  poinformować wychowawcę.

7. Przebywanie rodziców i osób trzecich w placówce ogranicza się do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Bezwzględnie wymagana jest osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

8. W budynku przedszkola dzieci i nauczyciele  nie zasłaniają ust i nosa.

9. Jeżeli dziecko w drodze do przedszkola używa maseczki lub innej ochrony nosa i ust, rodzic, w momencie przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola, zdejmuje ją 
i zabiera. W przedszkolu nie przechowuje się używanych przez dzieci maseczek.

10. Rodzice mają obowiązek zapewnić nauczycielom szybki kontakt, poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu obojga rodziców/ opiekunów prawnych i odbieranie każdego połącznie z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami nauczyciel zawiadamia dyrektora placówki. Dalszy tok postępowania opisany jest w Regulaminie i procedurach Przedszkola
w Zespole Szkół w Latowiczu.

11. Dziecko przejawiające niepokojące objawy zostanie natychmiast odizolowane                        w Izolatce, minimum 2m od innych osób. Wychowawca niezwłocznie powiadomi dyrektora
i rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

12. Izolatka wyposażona jest w leżak, koc oraz środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji.

13.Wszystkie zajęcia, na które uczęszczają dzieci w Przedszkolu (również zajęcia dodatkowe) będą odbywały się w stalach na stałe przypisanych do grup:

 • Grupa 3-latki „Pszczółki” – sala nr 1
 • Grupa 4 latki „Biedronki” – sala nr 3
 • Grupa 4-5 latki „Żabki” – sala nr 2
 • Grupa 5-6 latki „Zuchy” – sala nr  4
 • Grupa 5-6 latki „Motylki” – sala nr 12
 • Grupa 6-latki „0” – sala nr 5

14. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali określają aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

15. W sali może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

16. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć. W razie potrzeby na czas wietrzenia sali grupa oczekuje w wyznaczonym miejscu (szatnia), w którym w tym samym czasie nie przebywają osoby postronne.

17. W sali mogą znajdować się tylko zabawki, które będą poddawane codziennym zabiegom higienicznym i dezynfekcji. Wykluczone są pluszaki, puzzle i układanki papierowe
i drewniane, wózki dla lalek, miękkie lalki, wspólne książki, dywany i inne przedmioty, których nie da się skutecznie umyć i zdezynfekować.

18. Elementy dekoracyjne znajdują się tylko na wyznaczonych tablicach. Dekoracji nie umieszcza się w przestrzeni okiennej, na ścianach, szafkach.

19. Dezynfekcji poddawane będą również ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, parapety, toalety, blaty, stoliki, krzesła i wszelkie urządzenia, z którymi styczność mają dzieci
i pracownicy przedszkola.

20. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci z domu jakichkolwiek przedmiotów (m.in. zabawek), z wyjątkiem ubrań na zmianę. Wyjątek stanowią grupy starsze- „Zuchy” i „0”. O szczegółach rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
W takich przypadkach nauczyciele powinni zadbać, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do regularne czyszczenia, prania i dezynfekcji zabawek.

21. Nauczyciel podaje dziecku wodę w kubku należącym do dziecka, podpisanym. Kubki są przechowywane w taki sposób, żeby się ze sobą nie stykały. W miarę możliwości kubki są myte po każdym użyciu.

22. Młodsze grupy spożywają posiłki w swoich salach, starsze na stołówce szkolnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem i na zasadach zgodnych z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

23. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.

24. Nie będą organizowane wycieczki, spacery poza teren przedszkola, do odwołania.

25. Codziennie, jeśli pozwoli na to pogoda i organizacja zajęć poszczególnych grup, dzieci przebywać będą na świeżym powietrzu na terenie przedszkola – na Orliku, korcie tenisowym lub placu zabaw. Sprzęty znajdujące się w tych miejscach będą regularnie sprawdzane
i dezynfekowane, za co odpowiada konserwator. Jednocześnie w tym samym miejscu na dworze mogą przebywać dwie grupy, które ze względów organizacyjnych codziennie mają ze sobą kontakt: „Pszczółki” i „Motylki”, „Żabki” i „Biedronki”, „Zuchy” i  „0”.

26. Wychowawcy i inni pracownicy przedszkola powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5m.

27. Przedszkole będzie wyposażone w termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała dzieci i personelu. Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Jeśli zaistnieje taka potrzeba wychowawca zmierzy temperaturę.

28. Pracownicy zostaną wyposażeni w maskę, przyłbicę oraz w okrycie wierzchnie (fartuch
z długim rękawem), umożliwiające zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa.
W kontaktach z rodzicami, personel jest zobowiązany do zasłaniania ust i nosa. Nauczyciele nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas pobyty z dziećmi w sali przedszkolnej.

29. Rodzice, dzieci oraz pracownicy Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania powyższych procedur bezpieczeństwa.

30. Za zapoznanie pracowników, rodziców/opiekunów prawnych wychowanków
z niniejszymi procedurami odpowiada Dyrektor Przedszkola.

31. Telefony kontaktowe:

– Dyrektor – 25 752 10 84

– Sanepid – 25 758 22 32 lub 25 758 63 78

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE SZKÓŁ W LATOWICZU

1. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona, w miarę możliwości poniżej 60 r. ż.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko bezwzględnie zobowiązana jest do osłony nosa i ust.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. oraz stosować pozostałe zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego/ Sanepidu.

4. Rodzic/ opiekun dziecka w wieku od 4 do 6 lat zgłasza przyprowadzenie i chęć odbioru dziecka dzwonkiem umieszczonym przy głównych drzwiach wejściowych do Przedszkola.

5. Wejście dla dzieci 3-letnich „Pszczółki” i ich rodziców oraz dzieci z grupy „Motylki” znajduje się w wejściu do szkoły od strony Orlika.

6. Przy wejściu prowadzona jest już wstępna obserwacja pod kątem stanu zdrowia dziecka.

7. Osoba przyprowadzająca dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane jest przez wyznaczony przez Dyrektora personel przedszkola w progu wejścia do budynku
i odprowadzone przez te osoby do właściwych sal.

8. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dzieci z Przedszkola, w godzinach wcześniej zadeklarowanych.

9. Nauczyciel kończący danego dnia zajęcia w grupie, zobowiązany jest do  przekazania przebranego w odzież wierzchnią dziecka wyznaczonemu pracownikowi przedszkola, który przekazuje dziecko rodzicowi.

10. Dzieci zadeklarowane na poranki schodzą się od 7.00-7.20 wejściem do szkoły od strony Orlika.

11. Dzieci z grupy 3-latków „Pszczółki” i  5-6-latki „Motylki” schodzą się od 7.00-7.20 (dotyczy tylko dzieci rodziców pracujących) oraz od 7.45 do 8.15 (pozostałe dzieci) wejściem od szkoły od strony Orlika.

12. Dzieci z grupy 4-latków „Biedronek”, 4-5-latków „Żabek”, 5-6-latków „Zuchów”
i 6-latków”0″ schodzą się od 7.30 do 8.00 głównym wejściem do Przedszkola. Po godz. 8:00 drzwi przedszkola zastaną zamknięte, dyżurujący pracownicy wracają do swoich zadań i nie ma możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.

13. Odbiór dzieci po zajęciach odbywa się w tym samym wyznaczonym miejscu, tymi samymi wyjściami.

P.P