Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego .

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację zadań konkursu były : psycholog Krystyna Sak i nauczyciel języka rosyjskiego, katecheta p. Małgorzata Wardzyńska-Soćko. Szkoła wywiązała się z zadań konkursowych i otrzymała certyfikat: BEZPIECZNA SZKOŁA.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji zadań w w/w konkursie :

ZADANIE  nr 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów, wg układu opracowanego przez szkołę.

Wykonanie:

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez psychologa szkolnego dotyczących praw i obowiązków dziecka. W klasach I – IV uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami na podstawie gotowych ilustracji  – PRAWA DZIECKA, OBOWIĄZKI DZIECKA. Następnie dzieci omówiły krótko swoje wybrane prawo   i obowiązek, podając przykłady. Podsumowując zajęcia, uczniowie podzieleni na grupy tworzyli własne, wymarzone państwo uwzględniając poznane prawa i obowiązki. Uczniowie mieli możliwość wymyślenia własnych praw i obowiązków w swoim państwie. Wybrane prace zostały omówione przez nauczyciela. Najczęściej stosowane prawo w wymyślonym państwie to prawo do prywatności.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” w październiku 2017 r. przeprowadzono w klasach: V SP – III gimnazjum, zajęcia na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Głównym celem zajęć było zdefiniowanie i zrozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, następnie wyszukiwali informacje korzystając ze Słownika języka polskiego, Konstytucji RP i Encyklopedii. W ramach zajęć zostały przeprowadzone pogadanki na temat naszego państwa, prawa, obywateli i społeczeństwa. Na lekcjach historii oraz Wiedzy o społeczeństwie, przeprowadzono debaty na temat: „Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa? Uczniowie wykorzystali informacje zgromadzone podczas pracy w grupie, zaprezentowali argumenty „za „ i „przeciw”, podsumowali wyniki debaty i spisali wnioski. Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć i debat był test sprawdzający przeprowadzony w grupie uczniów , wybranych przez poszczególne klasy jako ich przedstawiciele, mający sprawdzić zdobytą wiedzę.

ZADANIE nr 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu, nt., Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Wykonanie:

Cele zadania:

– zapoznanie uczniów z potrzebami, normami, regułami i zasadami, które muszą panować między ludźmi, aby poprawić ich relacje ze środowiskiem

– uświadomienie uczniom cech dobrej komunikacji międzyludzkiej,

– przypomnienie zasad właściwego postępowania w różnych sytuacjach,

– poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów w stosunkach międzyludzkich

Jako pierwszy etap wykonania zadania wychowawcy przeprowadzili w poszczególnych klasach pogadanki. Wychowawcy klas dyskutowali z uczniami na temat co powinno się zmienić w szkole, w rodzinie i w otoczeniu z punktu widzenia młodych ludzi.

Podsumowując, ze wszystkich wypowiedzi uczniów, udaje się skonstruować wniosek, że podstawami  dobrych relacji międzyludzkich są: wzajemny szacunek, tolerancja, przyjaźń, koleżeństwo, pomoc, wspólne spędzanie wolnego czasu.

Kolejną częścią zadania były konkursy dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

Zadaniem dla uczniów klas I – III było wykonanie pracy plastycznej, nt. „Co powinno pojawić się w Twojej szkole i w Twoim domu, abyś mógł/ mogła czuć się bezpiecznie?”

Dla uczniów klas IV – VII oraz oddziałów gimnazjum, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem przygotował konkurs literacki. Zadaniem było przygotowanie dowolnej formy wypowiedzi, której treść miała ukazywać jak wygląda bezpieczny dom i bezpieczna szkoła.

ZADANIE nr 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

Wykonanie:

Liczba spotkań:

– kl. I A i I B „Bezpieczny Puchatek” – cykl spotkań

– kl. 0 – IV 1 spotkanie z psychologiem , pogadanka nt. zagrożeń na wsi

– kl. 0 – VI 1 spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej

– w klasach IV- VI psycholog szkolny omówiła z uczniami na podstawie prezentacji multimedialnej opublikowanej na stronie internetowej policji „Bezpieczeństwo w sieci”.

            Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Straży Pożarnej, a także brali udział w lekcjach dot. bezpieczeństwa przygotowywanych przez nauczycieli i psychologa szkolnego.

Uczniowie naszej szkoły przed każdym wolnym weekendem oraz feriami zimowymi, podczas spotkań z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami klas byli zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na dworze. Spotkania te odbywały się podczas godzin wychowawczych. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się o tym, które miejsca są bezpieczne, gdzie można się bawić, a które miejsca są zabronione do zabawy, ponieważ mogą zakończyć się wypadkiem. Uczniowie podczas spotkań najpierw wysłuchali pogadanki a następnie sami podejmowali dyskusje nt. bezpieczeństwa. Uczniowie doskonale wiedzą, które miejsca są niebezpieczne, podawali konkretne przykłady niebezpiecznych zabaw. Uczniowie zostali także poinstruowani o bezpiecznym zachowaniu się w domu podczas nieobecności rodziców. Nauczyciele zwracali uwagę na rozmowy telefoniczne – o tym jak rozmawiać z nieznajomym, pedagog szkolny rozdawał dzieciom kolorowanki z numerami alarmowymi a także mówił o tym jak wezwać pomoc w razie wypadku. Uczniowie klas I przystąpili do programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, który także propaguje zasady bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy. W ramach tych zajęć uczniowie sukcesywnie zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa. Nauka polega na zabawie, każdy uczeń ma kolorowankę dot. zasad, a rodzice otrzymują pouczającą broszurę o tym jak dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Na początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły ze względu na charakter miejsca zamieszkania – środowisko wiejskie, niektórzy rodzice prowadzą gospodarstwa- zostali zapoznani również z niebezpieczeństwem podczas prac gospodarczych, na roli.

 

ZADANIE nr 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …”

Wykonanie:

Uczniom przedstawiono prezentację multimedialną, która zwierała przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące prawnego podejścia do ochrony dóbr osobistych człowieka. Zawierała również wyjaśnienie pojęć: dobra osobiste, intymność i nietykalność cielesna. Dzięki temu uczniowie upewnili się , że naruszenie dóbr osobistych i nietykalności cielesnej drugiego człowieka jest chronione prawem oraz poznali konsekwencje niewłaściwego postępowania
( czyli środki ochrony dóbr osobistych, takie jak np. roszczenie o zaniechanie działania, roszczenie o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego, roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie). W trakcie „ burzy mózgów” omówiono zwyczaje szkolne dotyczące nietykalności cielesnej. Omówiono także , jakie konsekwencje grożą uczniom naruszającym godność osobistą drugiego człowieka.

W młodszych klasach przeprowadzono scenki odnośnie relacji : chłopcy- dziewczęta”, zwracając uwagę na język i kulturę osobistą. Pozwoliły one na lepsze zobrazowanie i uświadomienie omawianych sytuacji. W starszych klasach istotnym elementem pogadanki była tez próba postawienia się w sytuacji osoby poszkodowanej i wspólne ustalenie, co taka osoba powinna robić, jak się zachować, do kogo się zwrócić o pomoc. Starano się również odpowiedzieć na pytanie: „Czy uczniowie klną i dlaczego…” W ten sam sposób zostały omówione różne możliwości i sposoby rozwiązania konkretnych problemów.

Zajęcia we wszystkich klasach można ocenić jako trafione. Starsi uczniowie w większości podeszli do tematu bardzo poważnie, byli aktywni, chętnie rozmawiali, bez skrepowania używali nawet najtrudniejszych pojęć i omawiali najdelikatniejsze sprawy, chętnie odgrywali scenki sytuacyjne. Uczniowie z młodszych klas chętnie dzieli się swoimi przeżyciami, trudnościami i opowiadali o szkolnych zdarzeniach, które do tej pory były dla wszystkich tajemnicą. To właśnie ich otwartość pozwoliła mieć przekonanie, że warto częściej przeprowadzać tego typu zajęcia.

Wychowawcy świetlicy przeprowadzili wśród uczniów pogadanki „Wulgaryzmom mówimy nie”. Uczniowie w klasach młodszych podczas zajęć przypominali sobie magiczne słowa – proszę, dziękuję, przepraszam.

Uczniowie zostali zapoznani również z podstawowymi zasadami savoir – vivre

  • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
  • form towarzyskich (np. w szkole, w rodzinie, na przyjęciach, uroczystościach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • zachowania się w szczególnych sytuacjach.

 Wszyscy nauczyciele- wychowawcy zapoznali dokładnie swoich uczniów ze Statutem szkoły.

 

ZADANIE nr 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Wykonanie:

            W klasach IV – VI pedagog  szkolny przeprowadziła zajęcia z uczniami na temat– „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami związanymi z profilaktyką uzależnień. Potrafią i rozumieją uzasadniać potrzebę walki z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych, tytoniu. Scenariusz zajęć został poszerzony o szkodliwość napojów energetycznych.

Psycholog zamieściła na stronie szkoły w zakładce dla rodziców prezentację o szkodliwości napojów energetycznych dla dzieci.

ZADANIE nr 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe, – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.

Wykonanie:

W miesiącu listopadzie – psycholog – specjalista z zakresu resocjalizacji przeprowadziła pogadanki w kl. IV – VI „Subkultury młodzieżowe”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z terminem subkultura, ze specyfiką działania zorganizowanej grupy. Uczniowie podczas zajęć na zasadzie burzy mózgów podawali powody wstąpienia młodego człowieka do zorganizowanej grupy. Powodem wstąpienia do subkultury według dzieci były przede wszystkim kłopoty w domu, niska samoocena, a także chęć zaimponowania innym. Każdy powód został omówiony, a nauczyciel podawał alternatywną formę rozwiązania problemu, danej sytuacji. W naszym środowisku wiejskim nie spotyka się przedstawicieli subkultur, jednak nasze dzieci znały subkulturę Emo, Szalikowców, Graficiarzy i Skateowców. Psycholog omówiła dokładnie subkultury znane dzieciom, przedstawiła zagrożenia płynące z wstąpienia do danych grup. Podczas rozmowy z uczniami skupiła się na omówieniu terminu wolności człowieka w analogi przynależności do subkultury.

Na podstawie prezentacji omówiła, jak „ Jak działają grupy podwórkowe, kibole i blokersi – czy mam swoją paczkę” Uczniowie omówili reguły panujące w ich klasach – jako grupie (omówienie kontraktów, odwołanie się do grupy pozytywnej). Następnie psycholog zapytała dzieci o negatywne grupy, do których należą ludzie. Młodsi uczniowie podali za przykład grupę kibiców. Nauczyciel uzmysłowił uczniom znaczenie słowa –  grupa pozytywna i negatywna.

 

ZADANIE nr 7.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą” – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

Wykonanie:

Wychowawcy klas przeprowadzili we wszystkich klasach konserwatoria „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Nauczyciel uzmysłowił uczniom, jakie znaczenie ma nazewnictwo w kwestiach niepełnosprawności, zwrócił uwagę uczniów na niestosowne „przezywanie się” dzieci  używając określeń chorobowych. Uczniowie zapoznali się z definicją i rodzajami niepełnosprawności a także zostali uwrażliwieni na pomoc drugiemu człowiekowi.

– inna forma: happening pod hasłem „ Mieć przyjaciela, być przyjacielem”

16 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole happening przygotowany przez uczniów z naszej szkoły wspólnie z uczniami z Zespołu Szkól Specjalnych w Ignacowie pod hasłem
„ Mieć przyjaciela, być przyjacielem” Na sali gimnastycznej w tym dniu odbył się uroczysty montaż słowno-muzyczny o TOLERANCJI i PRZYJAŹNI, poświęcony problemowi współistnienia ludzi oraz poszanowaniu ich odmienności.

Cele :

  • Kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka;
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi;
  • Uświadomienie ważnych wartości w życiu człowieka;
  • Możliwość integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Wspólne spotkanie zakończyło się występem grupy teatralnej uczniów z zespołu szkół Specjalnych z przesłaniem o tolerancji i akceptacji innych oraz przekazaniem iskierki miłości.

ZADANIE nr 8.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Wykonanie:

W listopadzie 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klas VI-VII, którzy dowiedzieli się, na czym polega praca pracownika socjalnego, jakiego rodzaju wsparcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kto może się o nie ubiegać oraz na czyj wniosek udzielana jest pomoc. Pracownicy socjalni przedstawili również inne instytucje wspierające rodzinę w trudnych i kryzysowych sytuacjach.

Uczniowie wykazali zainteresowanie tematyką spotkania oraz chęć kontynuowania tego rodzaju prelekcji, dzięki którym zyskują wiedzę umożliwiającą im pomoc nie tylko sobie, ale również swoim najbliższym i rówieśnikom.

ZADANIE nr 9.

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Konserwatoria prowadziła z uczniami psycholog- specjalista z zakresu resocjalizacji. Zadanie zostało przeprowadzone w formie prelekcji, pogadanek przeprowadzonych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.  Celem pogadanek było uświadomienie potrzeby przestrzegania prawa, rozwijanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania ustalonych norm postępowania oraz poznanie podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego. Uczniowie wszystkich klas wykazali się bardzo dobrą znajomością praw i obowiązków dziecka. Uczniowie klas starszych wiedzieli natomiast, jakie dokumenty są w szkole (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania) regulujące kary i nagrody dla uczniów. Uczniowie zostali zapoznani także z niektórymi art. kodeksu karnego, wykroczeń i cywilnego a także z Ustawą o Postępowaniu w sprawach Nieletnich. Pogadanki dały możliwość zadawania pytań okazały się wspaniałą lekcją ku dorosłości. Wiele dyskusji wzbudzał problem zdjęć umieszczanych na portalach społecznościowych, a także przeklinanie.

 

ZADANIE nr 10.

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

Zadanie 1.

Wspólna zabawa dzieci, rodziców, nauczycieli podczas choinki szkolnej – ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wspólnie z rodziną w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zabawy.

Zadanie 2.

Uczniowie klas pierwszych przystąpili do programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, który zakładał naukę bezpiecznego poruszania się po drogach. W ramach tego programu wzięli udział w IV Powiatowym konkursie plastycznym „ Jestem bezpieczny” , w którym dwoje uczniów z klasy IA otrzymało wyróżnienia za prace plastyczne” Bezpieczne sytuacje w Internecie”.

Zadanie 3.

W dniach 19 -20.09.2017 r. nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w 11. Międzynarodowej konferencji „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Centrum Programu Safer Internet ; zakres konferencji : bezpieczeństwo dzieci i młodzieży we współczesnych komunikatorach oraz w Internecie. Pozyskaną wiedzą o współczesnych zagrożeniach wobec dzieci i młodzieży płynących z Internetu podzieli się z pozostałymi nauczycielami oraz rodzicami podczas dnia otwartego z rodzicami, przekazując rodzicom materiały o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z Internetu.

K. Sak