wolontariat

Wolontariat „Starszy Brat – Starsza Siostra”

Opiekun Wolontariatu: mgr Anna Świątek

kontakt email: wolontariat@onet.pl

Wolontariat

„Starszy Brat – Starsza Siostra”

Opiekun Wolontariatu:

mgr  Anna Świątek

mgr Krystyna Wołkowiecka

kontakt e-mail: wolontariat@onet.pl

 

Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
 lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                         Jan Paweł II

niech to motto towarzyszy nam przez cały czas  w naszej pracy wolontarystycznej.

Lubisz i chcesz pomagać innym?
Chcesz nadać sens swojej codzienności?

Masz dobre pomysły aby pomagać  potrzebującym?

Zostań wolontariuszem w naszej szkole!

 

Wolontariat „Starszy Brat Starsza Siostra” Wolontariat ma na celu zaangażowanie i włączenie uczniów Szkoły Podstawowej do działań mających charakter wolontarystyczny i wykorzystywania ich umiejętności i aktywności w pracach na rzecz innych  osób  oraz środowiska lokalnego.

Program ten polega na łączeniu na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.   Aktywność uczniów  działających w wolontariacie ukierunkowana jest na trzy zasadnicze obszary:

1.Wewnątrzszkolny – to działania skierowane na rzecz zorganizowania opieki, wsparcia oraz udzielenia pomocy jako odpowiedź na aktualne potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Latowiczu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.  Pomocą objęci są uczniowie osieroceni, z rodzin wielodzietnych, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. Wsparcie otrzymują również uczniowie słabi w nauce. Podejmowana jest działalność charytatywna na rzecz uczniów.

2.Środowisko lokalne – to działania skierowane na współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowy  w Latowiczu, Domem Dziecka Siennicy, Domem Pomocy Społecznej w Mieni.

 

Obecnie zadania realizowane przez wolontariuszy to:

 1. Opieka nad młodszymi uczniami Zespołu Szkół w Latowiczu. Wspólne gry i zabawy.
 2. Otoczenie uczniów osieroconych opieką i wsparciem wolontariuszy.
 3. Działalność charytatywna na rzecz uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Organizowanie czasu wolnego.
 5. Porady specjalistyczne pedagoga szkolnego, rodzinnego.
 6. Pozyskiwanie funduszy (organizowanie kiermaszów, zbieranie makulatury) itp.
 7. Pomoc koleżeńska w nauce w wyrównywaniu zaległości programowych.
 8. Zamieszczanie artykułów w gazetkach szkolnych: „Rozumek”.
 9. Udział w akcjach profilaktycznych tj. zorganizowanie konkursów plastycznych itp.
 10. Pomoc osobom starszym, samotnym, schorowanym w drobnych pracach domowych.
 11. Promocja działalności wolontariatu – spotkania, wystawy, gazetki.

Akcje Wolontariatu to:           

pomoc w nauce uczniom mającym problemy

opieka nad  uczniami w świetlicy szkolnej czy wychowankami w przedszkolu tj. wspólne zabawy, odrabianie prac domowych  

akcja charytatywno-ekologiczna „nakrętki.info” polegająca na całorocznym zbieraniu nakrętek typu PET z plastikowych butelek, za które firma recyklingowa przekazuje pieniądze na konto fundacji, a ta zakupuje wózek inwalidzki dla chorego dziecka;

– zbiórka  baterii – współpraca z Firmą recyklingową REBA

akcja charytatywna  na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Siennicy  zbiórka przyborów szkolnych  i piśmienniczych

prace w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych tj. robienie zakupów, sprzątanie itp.

 – opieka nad miejscami Pamięci Narodowej

– opieka nad Galerią  Witolda Lorentowicza

Wolontariat jest szansą dla każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń do rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na społeczne i możliwości zaangażowania się.

WOLONTARIAT
To bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ
Osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

CECHY  CZŁONKÓW  WOLONTARIATU
1. Chęć do działania
2. Optymizm
3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem
4. Chęć pomocy innym
5. Odpowiedzialność, wrażliwość
6. Odwaga, otwartość, kultura osobista
7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy
8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
9. Lojalność
10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
11. Umiejętność pracy zespołowej

DZIAŁANIA   WYCHOWAWCZE

1. Propagowanie aktywnego trybu życia
2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym
3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu
4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, bezinteresowność
5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej
6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery
7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach
8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego
9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości

 

Działalność w Wolontariacie  uwrażliwia młodzież na potrzeby innych ludzi, uczy ich bezinteresowności, cierpliwości i sumienności. Jest także okazją do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań i kształtowaniem osobowości, a spotkanie z potrzebującymi osobami jest dla nas – wolontariuszy źródłem osobistej satysfakcji.

 • Nabierania doświadczenia życiowego
 • Odkrywania i wzmacniania wrażliwości
  na sprawy społeczne
 • Samorealizacji i samodoskonalenia
 • Zaspokajania własnych potrzeb społecznych, samoakceptacji, poczucia przynależności do grupy
 • Nabywania nowych umiejętności
 • Nawiązywania nowych kontaktów

Ludzie pracują społecznie z różnych powodów, najczęściej mówią, że jest to:

 • Chęć pomagania ludziom potrzebującym.
 • Nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń.
 • Możliwość zdobycia zajęcia.
 • Działanie dla własnej satysfakcji.
 • Chęć poznania nowych ludzi.
 • Możliwość znalezienia sensu życia.

Instytucje z którymi współpracujemy

 • Dom Dziecka w Siennicy
 • Stowarzyszenie „Możesz Więcej” z Nowego Zglechowa
 • Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie

Redagowanie broszur, ulotek, artykułów do gazet dla dzieci niepełnosprawnych, chorych z terenu Gminy Latowicz w celu pozyskania od podatku Darczyńców.

 • Fundacja Pomóż i Ty z Gdyni
 • Akcja – ,,Szkoło Pomóż i Ty’’

 Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „POMÓŻ I TY”  mającej siedzibę w Gdyni.  

 • Współpraca wolontariatu z Gazetami:

Echo Katolickie

Tygodnik Siedlecki

Co słychać

Strefa Mińsk

 • Współpraca z portalem Podlasie 24

z portalem Wirtualny Mińsk Mazowiecki

 • Współpraca z radiem Podlasie
 • Współpraca z telewizją