Informacje dla rodzicówPROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W LATOWICZUW ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM COVID-19

I  ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1. W związku  z koniecznością realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ulegają zmianie zasady funkcjonowania Przedszkola.

2. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe w przypadku niepokojących objawów, pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem. W przypadku nieobecności nauczyciela Dyrektor wyznacza inną osobę do opieki nad oddziałem. Nie łączy się dzieci z różnych oddziałów.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązani są do zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszych procedur oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie ustalonych zasad funkcjonowania przedszkola.

4. Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 – 17:00. Z pobytu w grupie popołudniowej mogą korzystać w pierwszej kolejności dzieci, których obydwoje rodziców pracuje zawodowo. Rodzice dzieci zapisanych do grupy popołudniowej wypełniają stosowne oświadczenie otrzymane od wychowawcy.

5. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, zatem obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę
 • mają wysypkę lub inne zmiany skórne
 • wymiotowały lub mają problemy żołądkowe, bóle brzucha
 • mają zapalenie spojówek itp.
 • są przeziębione
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego
 • mają inne objawy, które mogą świadczyć o jakiejkolwiek chorobie

 Nie dotyczy alergii, pisemnie potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem wydanym przez alergologa i dostarczonym niezwłocznie do wychowawcy.

6.  Dzieci są przyprowadzone/odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola. Należy o tym fakcie  poinformować wychowawcę.

7. Przebywanie rodziców i osób trzecich w placówce ogranicza się do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Bezwzględnie wymagana jest osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

8. W budynku przedszkola dzieci i nauczyciele  nie zasłaniają ust i nosa. Dotyczy to również grupy „0”A i ,,0” B, które ze względów organizacyjnych przedszkola korzystają z części wspólnej budynku szkoły dla klas: I A i I B. Grupy przedszkolne poruszają się jednak w tych miejscach w czasie, gdy wspomniane klasy mają lekcje.

9. Jeżeli dziecko w drodze do przedszkola używa maseczki lub innej ochrony nosa i ust, rodzic, w momencie przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola, zdejmuje ją  i zabiera. W przedszkolu nie przechowuje się używanych przez dzieci maseczek.

10. Rodzice mają obowiązek zapewnić nauczycielom szybki kontakt, poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu obojga rodziców/ opiekunów prawnych i odbieranie każdego połącznie z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami nauczyciel zawiadamia Dyrekcję placówki. Dalszy tok postępowania opisany jest w Regulaminie i procedurach Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu.

11. Dziecko przejawiające niepokojące objawy zostanie natychmiast odizolowane w Izolatce, minimum 2 m od innych osób. Wychowawca niezwłocznie powiadomi Dyrekcję i rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

12. Izolatka znajduje się w Galerii Lorentowicza- poddasze w szkole podstawowej. Procedury w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, które mogą sugerować Covid-19 u dziecka i u pracownika znajdują się w szkolnych procedurach postępowania (są tożsame).

13.Wszystkie zajęcia, na które uczęszczają dzieci w Przedszkolu (również zajęcia dodatkowe, z wyjątkiem rytmiki i gimnastyki korekcyjnej) będą odbywały się w stalach na stałe przypisanych do grup:

 • Grupa 3-latki „Pszczółki” – sala nr 1
 • Grupa 4 latki „Biedronki” – sala nr 3
 • Grupa 5 latki „Żabki” – sala nr 2
 • Grupa ,,0”A – sala nr 4
 • Grupa „0”B – sala nr 5

 Po każdych zajęciach sala korekcyjna jest dezynfekowana przez obsługę przedszkola i przygotowywana do wejścia kolejnej grupy.

14. Minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali określają aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

15. W sali może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

16. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć.
W razie potrzeby na czas wietrzenia sali grupa oczekuje w wyznaczonym miejscu (szatnia), w którym w tym samym czasie nie przebywają osoby postronne.

17. W sali mogą znajdować się tylko zabawki, które będą poddawane codziennym zabiegom higienicznym i dezynfekcji. Szczegóły dotyczące dezynfekcji znajdują się w „Karcie dezynfekcji” pracowników obsługi.
W salach wykluczone są pluszaki, puzzle i układanki papierowe, dywany
i inne przedmioty, których nie da się skutecznie umyć i zdezynfekować.

18. Elementy dekoracyjne znajdują się tylko na wyznaczonych tablicach. Dekoracji nie umieszcza się w przestrzeni okiennej, na ścianach, szafkach.

19. Dezynfekcji poddawane będą również ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, parapety, toalety, blaty, stoliki, krzesła i wszelkie urządzenia, z którymi styczność mają dzieci i pracownicy przedszkola.

20. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci z domu jakichkolwiek przedmiotów (m.in. zabawek), z wyjątkiem ubrań na zmianę. Wyjątek stanowi grupa 3-latków. O szczegółach rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę.                Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele powinni zadbać, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do regularnego czyszczenia, prania i dezynfekcji zabawek.

21. W grupie 3 – latków nauczyciel podaje dziecku wodę w kubku należącym do dziecka, podpisanym. Kubki są przechowywane w zamkniętej szafce. W miarę możliwości kubki są myte po każdym użyciu
i wyparzane każdego dnia. Wszystkie dzieci ponadto przynoszą własne picie.

22. Młodsze grupy spożywają posiłki w swoich salach, starsze na stołówce szkolnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem i na zasadach zgodnych
z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

23. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.

24. Codziennie, jeśli pozwoli na to pogoda i organizacja zajęć poszczególnych grup, dzieci przebywać będą na świeżym powietrzu na terenie przedszkola – na Orliku, korcie tenisowym lub placu zabaw. Sprzęty znajdujące się w tych miejscach będą regularnie sprawdzane i dezynfekowane, za co odpowiada konserwator. Jednocześnie w tym samym miejscu na dworze mogą przebywać dwie grupy.

26. Wychowawcy i inni pracownicy przedszkola powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5m.

27. Przedszkole jest wyposażone w termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała dzieci i personelu. Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Jeśli zaistnieje taka potrzeba wychowawca zmierzy temperaturę.

28. Pracownicy zostaną wyposażeni w maseczki jednorazowe.
W kontaktach z rodzicami, personel jest zobowiązany do zasłaniania ust i nosa. Nauczyciele nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas pobytu z dziećmi w sali przedszkolnej.

29. Rodzice, dzieci oraz pracownicy Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania powyższych procedur bezpieczeństwa.

30. Za  zapoznanie pracowników, rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszymi procedurami odpowiada Dyrektor.

31. Procedury są udostępnione na stronie internetowej szkoły i do wglądu w formie papierowej w sekretariacie szkolnym.

32. Telefony kontaktowe:

– Dyrektor – 25 752 10 84

– Sanepid – 25 758 22 32 lub 25 758 63 78

II  PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ W LATOWICZU

1. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko bezwzględnie zobowiązana jest do osłony nosa i ust.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. oraz stosować pozostałe zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego/ Sanepidu.

4. Rodzic/ opiekun dziecka w wieku od 4 do 6 lat zgłasza przyprowadzenie i chęć odbioru dziecka dzwonkiem umieszczonym przy głównych drzwiach wejściowych do Przedszkola.

5. Wejście dla dzieci 3-letnich „Pszczółki” i ich rodziców oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców znajduje się w wejściu do szkoły od strony Orlika. Dzieci te są przyprowadzane do sali i z niej odbierane z sali przez rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby te są zobowiązane do zachowywania wszelkich środków ostrożności – zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

6. Przy wejściu prowadzona jest już wstępna obserwacja pod kątem stanu zdrowia dziecka.

7. Osoba przyprowadzająca dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane jest przez wyznaczony przez Dyrektora personel przedszkola w progu wejścia do budynku i odprowadzone przez te osoby do właściwych sal.

8. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola, w godzinach wcześniej zadeklarowanych.

9. Nauczyciel kończący danego dnia zajęcia w grupie, zobowiązany jest do  przekazania przebranego w odzież wierzchnią dziecka wyznaczonemu pracownikowi przedszkola, który przekazuje dziecko rodzicowi.

10. Dzieci zadeklarowane na poranki schodzą się od 7.00 – 7.20 wejściem do szkoły od strony Orlika.

11. Dzieci z grupy 4-latków „Biedronek”, 5-latków „Żabek”, ,,0″A, ,,0”B schodzą się od 7.30 do 8.00 głównym wejściem do Przedszkola. Po godz. 8:00 drzwi przedszkola zostają zamknięte, dyżurujący pracownicy wracają do swoich zadań, więc przyjęcie dziecka do przedszkola  wydłuży się w czasie.

12. Odbiór dzieci po zajęciach odbywa się w tym samym wyznaczonym miejscu, tymi samymi wyjściami. 13. Ze względu na obowiązki dyżurującego przy wejściu personelu wyznaczone są następujące godziny odbioru dzieci z grupy popołudniowej: 13:00, 15:00 i 17:00


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Latowiczu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkół w Latowiczu obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Organizacja pracy Zespołu Szkół oraz obowiązki pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół, odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół.

W Zespole Szkół stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkól realizowane są przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – zgodnie z planem zajęć;

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych,

W zajęciach nie mogą uczestniczyć:

 • uczniowie objęci kwarantanną lub izolacją
 • uczniowie mający objawy chorobowe (katar, kaszel, temperatura 38°C
  i powyżej, wysypka, biegunka itp.).
 • uczniowie którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą
  z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie
 • uczniowie których domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.

Pracę w placówkach wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Rodzice uczniów cierpiących na astmę i alergię zobowiązani są do złożenia w sekretariacie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej.

Wejścia do budynku szkoły przydzielone są odpowiednio:

 • klasy I-II- wejście nr 1- od placu zabaw;
 • klasy III-IV- wejście nr 2 – od dziedzińca przy sali gimnastycznej
 • klasy V-VIII- wejście nr 3- od dziedzińca przy sekretariacie

Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, maseczką jedno
lub wielorazową.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy wchodzący do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience.

Mycie rąk jest  obowiązkowe:

 • przed zajęciami,
 • po zajęciach,
 • przed posiłkami,
 • po powrocie z zajęć na powietrzu,
 • po wyjściu do toalety,
 • po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła,
 • po zdjęciu środków ochrony osobistej.

Przebywający w budynku szkoły pracownicy administracji i obsługi nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Przebywając w budynku szkoły uczniowie, nauczyciele szkoły:

– nie muszą zakrywać ust ani nosa w realnym czasie (45 minut) realizacji zajęć dydaktycznych,

– zobowiązani są zakrywać usta i nos, podczas przerw, przebywania w częściach wspólnych – głównie na korytarzach szkolnych, w łazienkach oraz podczas bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem, gdy utrudnione jest zachowanie dystansu społecznego( z wyłączeniem grup przedszkolnych: „0a” i „0b”)

Uczniowie przebywając na terenie szkoły zobowiązani są unikać gromadzenia się oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych – głównie na korytarzach szkolnych, łazienkach.

Jeśli uczniowie, nauczyciele i pracownicy korzystają z jednorazowych rękawiczek
i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzucają je do specjalnego kosza.

Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć,
w których uczeń bierze udział ( wyjątek stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun zobowiązany jest
do regularnego czyszczenia przynoszonych przedmiotów).

Na terenie szkoły obowiązuje  zakaz przebywania rodziców i osób postronnych.

Osoby zainteresowane kontaktem z sekretariatem lub nauczycielem mogą wejść do budynku szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym. Przebywają  w wyznaczonej strefie.

Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły  przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk ( noszenia rękawiczek ochronnych), a także zakrywania nosa i ust.

Uczniowie, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej, mogą korzystać z komputerów z zabezpieczoną klawiaturą (folią), która każdorazowo jest dezynfekowana po i przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.

Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia:

– sprzęt, środki czystości i płyn do dezynfekcji, które umożliwią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

– płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach oraz w innych wyznaczonych miejscach i pomieszczeniach,

– środki ochrony osobistej, maseczki ochronne na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania podczas pobytu w placówce;

– bezdotykowe termometry – do pomiaru temperatury w razie wystąpienia objawów
i podejrzenia zakażenia.( termometry znajdują się w: sekretariacie szkoły i w przedszkolu)

–  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

– pomieszczenie do izolacji osoby (oznaczone napisem IZOLATKA), u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;

– kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

Dyrektor:

– zleca wychowawcom klas zapoznanie uczniów i ich rodziców ze stosowanymi w szkole metodami ochrony przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.

– nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

– opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli;

– zleca opiekunom sal lekcyjnych usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

– współpracuje z rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole;

– kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów (telefonicznie), w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby ucznia;

– informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły;

– współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania;

– instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

– zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi gromadzenie się uczniów;

– wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

– zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

–  wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

Każdy pracownik Zespołu Szkół zobowiązany jest   

– stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

–  regularnie  myć ręce ( zgodnie z obowiązującą instrukcją)

– kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

– unikania skupisk ludzi,

– unikania dotykania oczu, nosa i ust,

– unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

– dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły;

– zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

– informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u uczniów (w szczególności kaszel, gorączka);

– nie dopuszczać do gromadzenia się uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;

– wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy na odpady zmieszane;

– postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

– kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;

– sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów;

– zapoznają uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole Szkół – dokonują odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym;

– edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły,;

– wietrzą salę lekcyjną po odbyciu zajęć a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

– zwracają uwagę na zachowanie odległości  pomiędzy uczniami;

– dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi;

– odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;

– w przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty, które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami),nakazuje odłożenie ich we wskazane miejsce i zabranie ich po zakończonej lekcji;

– dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły;

– utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi przede wszystkim za pomocą technicznych środków komunikacji, a w przypadku kontaktów bezpośrednich –

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. dystans 1,5 m.

– wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczegółowo zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w związku
z COVID-19. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczniki
W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów (uczniowie siedzący w jednej ławce nie mogą korzystać z jednego podręcznika).

Każda klasa ma wyznaczoną salę do nauki i w niej przebywa.

Uczniowie klas I-VIII spędzają przerwy w swoich grupach klasowych na korytarzu przy sali z bezwzględnym nakazem noszenia maseczek z zachowaniem dystansu społecznego  lub
na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.

Osoby sprzątające w placówce pracują w rękawiczkach;

– myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

– dezynfekują toalety – po każdym dniu pracy szkoły;

– dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

– wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;

– po każdym dniu myją detergentem i dezynfekują ciągi komunikacyjne;

– myją poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, ławek, biurek z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

– sprzęt, pomoce dydaktyczne pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;

– przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego;

– wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów i pracowników na wdychanie oparów;

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów  oraz komunikacji
z uczniami

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do szybkiego kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera wychowawca klasy.

W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail.                                            
W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.

Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych.

W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u ucznia w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic / opiekun zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu
o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

Rodzice/opiekunowie mają możliwość zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkół w Latowiczu.

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły

Do budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych – odprowadzający go rodzic/opiekun nie wchodzi do szkoły;

Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

Rodzic/opiekun musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie – obowiązkowa osłona nosa i ust.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz 
innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5m.                                                                      

Uczniowie korzystając z szatni przestrzegają zasad obowiązujących w przestrzeni wspólnej (zakrycie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego). Uczniowie korzystają
z  wieszaków, szafek i boksów przyporządkowanych odpowiednią numeracją przypisaną przez wychowawcę.

Procedura mycia pomocy dydaktycznych i sprzętu

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawowa formę zapobiegania,
 przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19.

W czasie epidemii pomoce dydaktyczne oraz sprzęty są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.

W czasie epidemii COVID-19 wszystkie materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy
z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

Wszystkie pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku należy:

– umyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu, będącego na wyposażeniu szkoły; lub zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem, będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie
z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.

– sprzęty elektroniczne należy dezynfekować – w miarę możliwości specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym.

– używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu należy odłożyć w wyznaczone miejsce na 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.

– osoby czyszczące, dezynfekujące pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce
po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

– w szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych (IZOLATKA). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

– każdemu uczniowi który kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.

– w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 38 stopni Celsjusza, duszności), uczeń jest niezwłocznie izolowany od klasy i kierowany do IZOLATKI
(w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie można skorzystać z IZOLATKI należy odizolować dziecko – dystans od innych osób co najmniej 2 metry).

– nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

– dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie     z rodzicem/ /opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

– w przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

– nauczyciel opiekujący się klasą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

– uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

– rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Ucznia do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Uczeń wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywał w izolacji zostaje wyposażony w osłonę ust i nosa.

– każdemu uczniowi, który kaszle i/lub ma duszności, należy zmierzyć temperaturę i izolować go. Pomiaru – z zachowaniem reżimu sanitarnego, dokonuje nauczyciel, który na swoich zajęciach zauważył niepokojące objawy chorobowe.

– w przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Nauczyciel/pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady.

– dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

– obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest gruntownie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

– izolatka, w której przebywała osoba z objawami chorobowymi jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.

– dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

-dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

– dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

– w przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedura   wchodzi w życie z  dniem 01.09.2021 i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia, nauczyciela oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Drodzy Rodzice
Poniżej zamieszczam instrukcję jak założyć konto i zalogować się po raz pierwszy.


Instrukcja logowania się do dziennika dla rodzica i ucznia. 

Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN  

——————————————————————————————————————–

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Oświadczenie

Poradnik dla uczniów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wd.png

Poradnik dla Rodziców

——————————————————————————————————————–

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się w domu.

Jak zachęcić dziecko do nauki? Nie jest to wcale takie trudne, jak się wydaje. Dzieci lubią zdobywać wiedzę. Dopóki stanowi to dla nich przyjemność, chłoną informacje i chętnie się nimi dzielą. Entuzjazm opada, gdy pojawia się przymus. Jak więc zachęcić dziecko do nauki i obudzić w dziecku chęci do poznawania jej? Aby zachęcić dziecko do nauki nie trzeba wymyślać chytrych forteli. Wystarczy poświęcić dziecku odpowiednią ilość czasu i zaszczepić w nim pasję do wiedzy. Nauka może być wspaniałą przygodą i interesująca zabawą, jeśli dziecko nie będzie do niej przymuszane, a zachęcane i motywowane. Można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik, czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność, gdy ta potrzeba zakotwiczy się na poziomie automotywacji.  Dlaczego dzieci nie chcą się uczyć? Otóż wcale nie dlatego, że są leniwe czy mało pojętne. Przyczyn należy szukać w ich otoczeniu, a bardziej konkretnie – w postawie dorosłych. Każde dziecko ma naturalną potrzebę zdobywania wiedzy. Rola rodzica polega tylko na tym, żeby go do tego nie zniechęcać!

W załączonej prezentacji podaję Państwu kilka wskazówek, które pomogą zachęcić dziecko
do nauki. Jest także wiele stron a nawet filmików, które pokazują nam, jak radzić sobie
z problemem motywacji dziecka do nauki. Zachęcam do obejrzenia filmiku, do którego załączam także link:

Prezentacja nauka w domu